ZAWIADOMIENIE o zmianie od 1 stycznia 2018 r. wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) oraz § 1 Uchwały Nr XLI/178/2017 Rady Gminy Bielawy z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, Wójt Gminy Bielawy

zawiadamia

że od dnia 1 stycznia 2018 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [Suma opłat pozycji konta]zł za każdy kwartał i została ustalona jako iloczyn stawki opłaty za kwartał(odpady selektywne 28,50zł) (odpady mieszane 57,00 zł) oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – [Ilość osób z konta] os. – dane wynikające ze złożonej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z Uchwały Nr XLI/178/2017 Rady Gminy Bielawy z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej powyżej.

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału.(I kwartał: 2.04.2018r.;II kwartał: 2.07.2018r.;III kwartał: 1.10.2018; IV kwartał: 31.12.2018r.)

Jednocześnie informujemy, iż nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany sposobu zbiórki odpadów lub zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Wyżej wymienione zawiadomienie z wyliczeniem iloczynu  dla każdej nieruchomości pozostanie dostarczone do dn.30.03.2018r.

 
Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2017-12-29 12:11:24
Czas publikacji: 2017-12-29 12:11:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak