OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W URZĘDZIE GMINY W BIELAWACH

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani

 

Sylwia Walczak

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Walczak w wyniku przeprowadzonej procedury naboru składającej się z odpowiedzi na zadawane pytania wykazała się czytelnością i jasnością wypowiedzi, komunikatywnością, opanowaniem oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

Bielawy, dnia 2 sierpnia 2018 r.

Wójt Gminy Bielawy

/-/ Sylwester Kubiński

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Podinspektor do spraw zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

 

Informuję, że w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów na w/w stanowisko do następnego etapu naboru zakwalifikowała się jedna osoba:

 

  1. Sylwia Walczak

 

 

 

Wójt Gminy Bielawy

 

/-/ Sylwester Kubiński

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

WÓJT GMINY BIELAWY

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bielawach – stanowisko do spraw zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Bielawach, 99-423 Bielawy ul. Garbarska 11

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko do spraw zamówień publicznych i gospodarki komunalnej - podinspektor

 

III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, administracja, prawo, ochrona środowiska),

f) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku urzędniczym,

g) biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

h) znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, prawo wodne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  prawo energetyczne, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, o ochronie danych osobowych; rozporządzenia: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

2.  Dodatkowe:

a) odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, wysoka kultura osobista,

b) umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,

c) posiadanie prawa jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, w tym:

- zapewnienie zgodności realizowanych zamówień z ustawą,

- prowadzenie postępowań przetargowych,

- prowadzenie procedur o udzielenie zamówień w trybie bezprzetargowym,

- prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

- przygotowywanie umów w zakresie prowadzonych inwestycji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

- prowadzenie rejestru zawartych umów,

b) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej oraz innych zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne,

   - rozliczanie oświetlenia ulicznego,

c) informowanie o możliwych źródłach wsparcia inwestycji w obszarze edukacji  ekologicznej oraz odnawialnych źródeł energii,

d) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

e) prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji sieci wodociągowej oraz hydroforni – ścisła współpraca z konserwatorami wodociągów,

f) organizacja prac związanych z przeprowadzaniem analizy wody na hydroforniach,

g) organizowanie oraz nadzór nad usuwaniem awarii wodociągowych, rozliczanie ich   kosztów i materiałów,

h) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych: hydroforni, oczyszczalni ścieków,   mostów,

i) prowadzenie inwentaryzacji, planów modernizacji i oczyszczania rowów   przydrożnych i przepustów,

j) przygotowywanie umów w sprawie dostarczania wody oraz regulaminu dostarczania wody,

k) przestrzeganie i realizacja przepisów wynikających z ustawy „Prawo wodne”.

 

V. Informacje o warunkach pracy:

a) wymiar czasu pracy – pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

b) miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy bez windy,

c) stanowisko pracy – praca biurowa w systemie jednozmianowym, 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy, praca przy monitorze ok. 4 godzin dziennie, bezpośredni kontakt z obywatelami, klientami urzędu. 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Bielawach w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) kwestionariusz osobowy,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Inne informacje:

  • Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 

 

VIII. Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw zamówień publicznych i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Bielawach” należy składać osobiści w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Bielawach, 99-423 Bielawy, ul. Garbarska 11  w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

 

IX. Informacje dodatkowe:

  1. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

a)      I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ocenie spełniania wymogów,

b)      II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zostaną do niej zaproszeni kandydaci spełniający wymogi formalne.

  1. Umowa z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
  2.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugbielawy.nv.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach.

 

Wójt Gminy Bielawy

/-/ Sylwester Kubiński

 

 
Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2018-08-02 14:38:12
Czas publikacji: 2018-08-02 14:42:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak