Obwieszczenie Wójta Gminy Bielawy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy na fragmencie wsi Stare Orenice. 

 
 

RPG.6721.3.2019

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Bielawy

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy na fragmencie wsi Stare Orenice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielawy uchwały Nr IV/29/2019Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy na fragmencie wsi Stare Orenice. Celem sporządzenia miejscowego planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę produkcyjną.

Granice obszaru planu określa załącznik do wyżej wymienionej uchwały, który jest do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bielawach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielawy, w terminie do dnia 08 marca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Bielawy, dnia 06 lutego 2019 r.

 

 

Wójt Gminy Bielawy

 

Sylwester Kubiński

 

 
Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Anita Morawska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anita Morawska
Czas wytworzenia: 2019-02-06 13:07:19
Czas publikacji: 2019-02-06 13:07:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak