Obwieszczenie Wójta Gminy Bielawy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXII/107/97 Rady Gminy w Bielawach z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 
 

RPG.6721.4.2019

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Bielawy

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXII/107/97 Rady Gminy w Bielawach z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielawy uchwały Nr IV/33/2019Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXII/107/97 Rady Gminy w Bielawach z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego Nr 22 poz. 135).

Na obszarze gminy Bielawy obowiązują między innymi ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/107/97 Rady Gminy w Bielawach z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego Nr 22 poz. 135). W § 2 ustęp 1 pkt 3, plan miejscowy ustala lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu w tym między innymi warunek o treści:

b) istniejące budynki nie spełniające warunków ustaleń dotyczących linii zabudowy, zawartych w § 2 pkt. 1 ppkt.4 niniejszej zmiany planu, zachowuje się bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy.”

Zmiana planu dotyczyć będzie wyłącznie istniejących budynków i polegać będzie na zastąpieniu wyrazów „bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy” wyrazami „bez prawa rozbudowy w kierunku przylegającej drogi”.

Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia terenów ani zasad i warunków ochrony środowiska określonych obowiązującym planem miejscowym.

Zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielawy, w terminie do dnia 08 marca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Bielawy, dnia 06 lutego 2019 r.

 

Wójt Gminy Bielawy

Sylwester Kubiński

 
Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Anita Morawska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anita Morawska
Czas wytworzenia: 2019-02-06 13:10:39
Czas publikacji: 2019-02-06 13:10:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak