Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w Bielawach 

 
 

Bielawy, dnia 01.02.2019 r.

Wójt Gminy Bielawy przeznacza do oddania w najem w trybie przetargowym lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Garbarskiej 10 położony w obrębie wsi Bielawy, gminy Bielawy

I. Podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 186,4 m2  z przeznaczeniem na cele związane z podstawową opieką zdrowotną, położonego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Garbarskiej 10 w obrębie wsi Bielawy, gminy Bielawy na nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielawy. Budynek usytuowany jest na działce 768/1 o powierzchni 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi KW nr LD1O/00044393/7.

a) okres najmu: 01.04.2019 r. - 31.12.2021 r.,

b) wysokość czynszu – 13,50 zł/m2 netto miesięcznie,

c) do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa,

d) czynsz jest płatny do 25-go każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego na wskazane na fakturze konto,

e) stawka czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadku, gdy wskaźnik ten będzie dodatni.

II. Na obszarze gdzie położona jest w/w nieruchomość lokalowa Urząd Gminy w Bielawach  nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy teren działki o nr ewidencyjnym 768/1 wchodzi skład obszaru oznaczonego symbolem B1. Jest to obszar zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej.

III. Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w dniach od 11 lutego 2019 roku do 4 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielawy oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sołectwach gminy Bielawy, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ugbielawy.nv.pl oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej.

IV. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została w najem na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielawy z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Bielawy.

Szczegółowe informacje dotyczące najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. 12 tel. 46 838-26-95 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

 
Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Włodarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zarychta
Czas wytworzenia: 2019-02-07 14:45:15
Czas publikacji: 2019-02-07 14:55:12
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-05