Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielawy /2018 

 
 

Bielawy, 19.06.2018 r.

 

 

 

Gmina Bielawy 

ul. Garbarska 11 

99 – 423 Bielawy 

Tel/fax 046 838 26 95

 

RPG.271.PP.1.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dotyczy: postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, tj. nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa zadania: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielawy”

  

Wójt Gminy Bielawy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

 TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127 ; 99-300 Kutno

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny oferty, określonym w zaproszeniu do składania ofert, tj. cena (waga 100%)

 

 Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do 26.06.2018 r.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 OFERTA NR 1

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127 ; 99-300 Kutno

Oferowana cena brutto: 40 414,38 zł

 

OFERTA NR 2

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29, 4-085 Katowice

 Oferowana cena brutto: 50 994.06 zł

 

 

Wójt Gminy Bielawy

/-/ Sylwester Kubiński

 

 

 

 

 

Bielawy, dn. 12.06.2018 r.

RPG.271.PP.1.2018

 

Zapytanie cenowe

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, Wójt Gminy Bielawy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej usługi:

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielawy”

 

 1. I.                   Zamawiający:

Gmina Bielawy UL. Garbarska 11, 99-423 Bielawy

tel./fax 46 838 26 95, e-mail: ugbielawy@lodz.home.pl

NIP 834-17-79-075

 

 1. II.                Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbiorze zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielawy wraz z ich zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwieniem.
 2. Zakres zadania obejmuje:

 

-zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz z transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest złożonych  na nieruchomości położonych na terenie gminy Bielawy. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych wynosi  9796 m² tj. ok. 156,7 Mg,

- szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z adresami, ilościami przeznaczonymi do transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów.

- wybrany Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości.

 

 1. III.              Termin wykonania zamówienia:

    Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2018 r.

 

 1. IV.              Dokumentacja odbiorowa realizacji zadania:

    W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:

- karty przekazania odpadów na składowisko określające ilość przekazanych odpadów w Mg dla każdej posesji wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

 

V.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy – wg. załączonego wzoru formularza nr 2  do Zapytania ofertowego
 2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub   aktualna umowa z firma transportowa posiadająca takie zezwolenie
 3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych  o kodzie: 170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest lub 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1987 z późn. zm.)
 4. Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zadań (usług) o treści podobnej do niniejszej usługi z podaniem: rodzaju i zakresu, terminu realizacji i nazwy, adresu i telefonu zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 25.000 zł brutto każda.

 

 

 

 1. VI.              Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Sylwester Kubiński tel. 046 838 26 95

 

 1. VII.          Miejsce składania ofert:

          Ofertę należy złożyć do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 14.00

*w formie pisemnej w sekretariacie  pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Bielawy ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy lub

*mailem na adres a.pawlata@bielawy.pl  w temacie wiadomości należy wpisać: „OFERTA - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielawy” lub

*faxem na nr 0468382695

 

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. VIII.       Sposób oceny ofert

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

         

           najniższa cena – 100 %

 

Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie, W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podana słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Ofertę należy sporządzić podając również prawidłową stawkę VAT za wykonaną usługę.

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 

1. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem na terenie gminy Bielawy

2. Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

 Wójt Gminy Bielawy

/-/ Sylwester Kubiński

 

Załączniki

załącznik nr 1.xlsx

Data: 2018-06-12 11:47:05 Rozmiar: 15.32k Format: .xlsx Pobierz

.załacznik nr 3.doc

Data: 2018-06-12 11:47:05 Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

.załacznik nr 2.doc

Data: 2018-06-12 12:01:43 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 888
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Włodarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Włodarczyk
Czas wytworzenia: 2018-06-12 11:47:05
Czas publikacji: 2018-06-19 14:35:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak