2011 rok 

 
 

UCHWAŁA NR XIII/70/2011 – zmieniająca uchwałę Nr XXXV/141/2005 Rady Gminy Bielawy z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (1116 KB)

UCHWAŁA NR XIII/69/2011 – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (516 KB)

UCHWAŁA NR XIII/68/2011 – w sprawie przystąpienia Gminy Bielawy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,POLCENTRUM" jako członek zwyczajny (154 KB)

UCHWAŁA NR XIII/67/2011 – w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminę Bielawy (160 KB)

UCHWAŁA NR XIII/66/2011 – w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (1022 KB)

UCHWAŁA NR XIII/65/2011 – w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (297 KB)

UCHWAŁA NR XIII/64/2011 – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r. (154 KB)

UCHWAŁA NR XII/63/2011 – w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy (704 KB)

UCHWAŁA NR XII/62/2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (4190 KB)

UCHWAŁA NR XII/61/2011 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (161 KB)

UCHWAŁA NR XII/60/2011 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością gminy Bielawy w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych najemców oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny oraz zastosowania stawek oprocentowania (322 KB)

UCHWAŁA NR XII/59/2011 – w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielawy (142 KB)

UCHWAŁA NR XII/58/2011 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (121 KB)

UCHWAŁA NR XI/57/2011 – w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy (676 KB)

UCHWAŁA NR XI/56/2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (871 KB)

UCHWAŁA NR XI/55/2011 – zmieniająca uchwałę Nr XLVI/199/2010 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (138 KB)

UCHWAŁA NR XI/54/2011 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Bielawach przy ul. Podrzecznej 2 stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 812/3 o pow. 600 m2 w drodze darowizny (218 KB)

UCHWAŁA NR XI/53/2011 – w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Waliszew (4470 KB)

UCHWAŁA NR X/52/2011 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (118 KB)

UCHWAŁA NR X/50/2011 – w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy (703 KB)

UCHWAŁA NR IX/49/2011 – w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy (680 KB)

UCHWAŁA NR IX/48/2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok (1453 KB)

UCHWAŁA NR IX/47/2011 – zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Bielawy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (143 KB)

UCHWAŁA NR IX/46/2011 – zmieniająca uchwałę Nr L/221/2010 Rady Gminy Bielawy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu targowiska w Bielawach (125 KB)

UCHWAŁA NR VII/37/2011 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (13 KB)

UCHWAŁA NR VII/32/2011 – w sprawie uchylenia uchwały nr V/22/2011 Rady Gminy Bielawy / dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Bielawach (131 KB)

UCHWAŁA NR VI/31/2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok (2066 KB)

UCHWAŁA NR VI/30/2011 – w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 (1061 KB)

UCHWAŁA NR VI/29/2011 – w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielawy na lata 2011 - 2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 )" (11572 KB)

UCHWAŁA NR V/28/2011 – w sprawie wprowadzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (401 KB)

UCHWAŁA NR V/27/2011 – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2012 roku (126 KB)

UCHWAŁA NR V/26/2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (3187 KB)

UCHWAŁA NR V/25/2011 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 (1604 KB)

UCHWAŁA NR V/24/2011 – zmieniająca uchwałę Nr IV/15/2011 Rady Gminy Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok (304 KB)

UCHWAŁA NR V/23/2011 – w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Bielawy (1591 KB)

UCHWAŁA NR V/22/2011 – w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Bielawach (513 KB)

UCHWAŁA NR V/21/2011 – w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gmin Bielawy (307 KB)

UCHWAŁA NR V/20/2011 - w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa w Gaju - Wojewodzy (227 KB)

UCHWAŁA NR IV/19/2011 - w sprawie wyrażenia woli oddania w użyczenie lokali na posesji położonej w Bielawach przy ulicy Podrzecznej nr 2 na potrzeby jednostki policji. (202 KB)

UCHWAŁA NR IV/18/2011 - w sprawie reprezentowania Gminy Bielawy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” (151 KB)

UCHWAŁA NR IV/17/2011 - w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa w Gaju - Wojewodzy (170 KB)

UCHWAŁA NR IV/16/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych i garażu (141 KB)

UCHWAŁA NR IV/15/2011 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (592 KB)

UCHWAŁA NR IV/14/2011 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. (1285 KB)

UCHWAŁA NR IV/13/2011 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok (7544 KB)

UCHWAŁA NR IV/12/2011 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2011-2018 (1500 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2011-02-08 13:02:35
Czas publikacji: 2015-12-22 12:02:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak