Spis obsługiwanych spraw 

 
 

Referat Finansowy

·          Kasa

1) Wpłaty
podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
podatku od środków transportu
zobowiązań pieniężnych rolników
wadium
opłat administracyjnych
opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
2) Sprzedaż znaczków skarbowych
3) Wypłaty wynagrodzeń pracowników

 

·          księgowość budżetowa

1)      Obsługa finansowa Urzędu Gminy,

2)      Sprawozdawczość budżetowa

3)      Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem i refundacją wynagrodzeń pracowników

4)      Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, prowadzenie dokumentacji emerytalno -rentowej pracowników

5)      Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy

6)      Przygotowywanie dokumentów do kapitału początkowego

7)      Prowadzenie naliczeń i księgowości czynszów

8)      Obsługa dodatków mieszkaniowych i spraw z nimi związanych

·          księgowość podatkowa

1)      Wymierzanie i pobór podatków rolnego i leśnego od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych

2)      Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

3)      Prowadzenie księgowości podatkowej

4)      Rozliczanie inkasentów

5)      Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe

6)      Wydawanie decyzji przyznających

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

·          Sekretarz Gminy

1)      Organizacja pracy urzędu gminy

2)      Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządowych i innych organów

3)      Przygotowywanie projektów uchwał

 

 

·          Obsługa Rady Gminy

1)     Obsługa kancelaryjna i biurowa Rady Gminy i jej organów

2)     Przygotowywanie materiałów na sesje i posiedzenia komisji

3)     Opracowywanie projektów uchwał

 

·          sekretariat

1)      Przyjmowanie korespondencji

2)      Przyjmowanie pism i wniosków ludności oraz przekazywanie ich odpowiednim komórkom

3)      Prowadzenie korespondencji i kalendarza spotkań Wójta

 

·          organizacja i kadry

1)      Prowadzenie obsługi kadrowej urzędu

2)      Kartoteki i akta pracownicze

 

 

·          pracownicy obsługi, sprzątaczka

1)      Utrzymanie w należytym stanie budynków administracji oraz ich otoczenia

2)      Prowadzenie okresowych remontów i napraw obiektów posiadanych przez gminę

 

 

·          przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnień

1)      Prowadzenie punktu konsultacyjnego

2)      Konsultacja i doradztwo w zakresie terapii oraz możliwości leczenia uzależnienia alkoholowego

3)      Pomoc psychospołeczna osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom

 

 

·          radca prawny

1)      Weryfikacja projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów stanowiących prawo lokalne

2)      Doradztwo merytoryczne z zakresu prawa

 

 

·          ewidencja działalności gospodarczej i pozwoleń na sprzedaż alkoholu

1)      Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczych, oraz innych spraw z tym związanych

2)      Wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz innych spraw z tym związanych

 

Referat USC i Spraw Obywatelskich

·          ewidencja ludności

1)      Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu:

-         zameldowanie na pobyt stały i czasowy

-         zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy i stały na podstawie karty pobytu stałego

-         wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
przemeldowania

-         wydawanie poświadczeń o zameldowaniu

-         informacje adresowe

2)      Wydawanie dokumentów tożsamości:

-         wydawanie dowodu osobistego i tymczasowego dowodu osobistego

-         wydawanie tymczasowego zaświadczenia tożsamości dla osób zamieszkałych w Polsce i nie posiadających ustalonego obywatelstwa

-         wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

-         informacje o nr PESEL

·          Urząd Stanu Cywilnego

1)      Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

-           sporządzanie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu

-           wydawanie zaświadczeń o braku w zbiorach USC aktu stanu cywilnego lub księgi stanu cywilnego

-           wydawanie zaświadczeń dla obywatel Polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą

-           wydawanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

-           wydawanie odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

-           przyjęcie oświadczenia małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

-           sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

-           wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego)

-           przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, w tym również dziecka poczętego

·          Stanowisko ds. obrony i ochrony przeciwpożarowej

1)      Realizacja zadań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach

2)      Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony
rejestracja przedpoborowych
przygotowanie do przeprowadzenia poboru
świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony kraju

3)      Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zbiórkach publicznych
zbiórki publiczne - wydawanie zezwoleń
przyjmowanie zaświadczeń o zgromadzeniach publicznych

4)      Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

5)      Prowadzenie spraw z zakresu porządku publicznego i zabezpieczenia mienia

Referat kultury i sportu

1)      Organizacja lub współorganizacja masowych imprez artystyczno - rozrywkowych i sportowych,

2)      Organizacja szeregu konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej, współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi (OSP, KGW, LZS, stowarzyszenia, itp.) oraz osobami indywidualnymi,

3)      Otoczanie fachową opieką działań w zakresie krzewienia kultury i sportu.

Referat rolnictwa i gospodarki komunalnej

·         Budownictwo

 

1)      Prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami
sprzedaż nieruchomości

2)      Umowy: najmu, dzierżawy, użyczenia

3)      Gospodarka lokalami komunalnymi

 

·         gospodarka zadrzewieniowa

1)      Wydawanie pozwoleń na ścięcie drzew

2)      Koordynacja gospodarki zadrzewieniowej

 

·         gosp. wodna, ochrona gruntów, środ. i zaop. w wodę

1)      Sprawy wynikające z ustawy o ochronie środowiska i ustawy o odpadach

2)      Sprawy z zakresu energetyki oświetlenia ulic, placów i miejsc publicznych

 

·         konserwacja wodociągów

1)      dostarczanie wody istniejącymi sieciami wodociągowymi

                  2)   nadzór i konserwacja hydroforni i sieci wodociągowej

 

 

Liczba odwiedzin : 4704
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2003-06-30 15:30:35
Czas publikacji: 2015-12-22 12:56:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak