Aktualizacja SUiKZP 

 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bielawy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr XLII/208/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy

oraz

Prognozy wpływu studium na środowisko

w dniach od 17 marca 2016r do 4 maja 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Bielawach o godzinie 12oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 czerwca 2016r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bielawy. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Bielawy do rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Bielawy

/-/ Sylwester Kubiński
Bielawy, dn. 29.06.2017 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIELAWY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr XLII/208/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy

oraz

Prognozy wpływu studium na środowisko

w dniach od 06 lipca 2017r do 07 sierpnia 2017r

w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach w godzinach. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy, odbędzie się               w dniu 12 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Bielawach o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2017r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bielawy. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Bielawy do rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Bielawy

/-/ Sylwester Kubiński

 

Załączniki

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 3.pdf

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 7.15M Format: .pdf Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Plansza oprac ekof.PDF

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 45.92M Format: .pdf Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 2.pdf

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 7.62M Format: .pdf Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 1.pdf

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 6.45M Format: .pdf Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 4.pdf

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 9.78M Format: .pdf Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Tekst opracowania ekofizjo.pdf

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 664.32k Format: .pdf Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 5.pdf

Data: 2016-03-10 14:23:47 Rozmiar: 8.76M Format: .pdf Pobierz

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Rys uwarunkowania.PDF

Data: 2016-03-10 14:34:03 Rozmiar: 31.94M Format: .pdf Pobierz

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Tekst uwarunk do g Bielawy.pdf

Data: 2016-03-10 14:41:30 Rozmiar: 890.78k Format: .pdf Pobierz

Rysunek Studium.PDF

Data: 2016-03-10 14:59:16 Rozmiar: 80.29M Format: .pdf Pobierz

Tekst studium g Bielawy.pdf

Data: 2016-03-10 15:00:12 Rozmiar: 596.43k Format: .pdf Pobierz

Prognoza wpływu na środowisko Rys obowiąz. studium.PDF

Data: 2016-03-10 15:20:07 Rozmiar: 55.42M Format: .pdf Pobierz

Tekst Prognozy Wpływu na środowisko.pdf

Data: 2016-03-10 15:21:10 Rozmiar: 589.65k Format: .pdf Pobierz

29.06.2017r. Tekst Uwarunkowań Gm. Bielawy.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r. Rysunek Uwarunkowań Gm. Bielawy.PDF

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 4.56M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r. Tekst Studium Gm. Bielawy.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 551.47k Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r. Rysunek Studium Gm. Bielawy.PDF

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 5.4M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 1.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 6.45M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 2.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 7.62M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 4.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 9.78M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Obrazy 5.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 8.76M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Plansza oprac ekof.PDF

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 45.92M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Tekst opracowania ekofizjo.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 664.32k Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Prognoza wpływu na środowisko Rys obowiąz. studium.PDF

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 55.42M Format: .pdf Pobierz

29.06.2017 r.Tekst Prognozy Wpływu na środowisko.pdf

Data: 2017-06-29 15:02:46 Rozmiar: 589.65k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1227
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Anita Morawska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anita Morawska
Czas wytworzenia: 2016-03-10 13:49:56
Czas publikacji: 2017-06-29 15:02:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak