2010 rok 

 
 

UCHWAŁA NR III/11/2010 - zmieniająca uchwałę Nr L/221/2010 Rady Gminy Bielawy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu targowiska w Bielawach (154 KB)

UCHWAŁA NR III/10/2010 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (3386 KB)

UCHWAŁA NR III/9/201 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (145 KB)

UCHWAŁA NR III/8/2010 - w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (164 KB)

UCHWAŁA NR III/7/2010 - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bielawy (206 KB)

UCHWAŁA NR III/6/2010 - w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Bielawy oraz zasad ich przysługiwania (246 KB)

UCHWAŁA NR I/5/2010 - w sprawie: powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych Komisji stałych Rady Gminy Bielawy (282 KB)

UCHWAŁA NR I/4/2010 - w sprawie: ustalenia składu liczbowego i powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielawy (251 KB)

UCHWAŁA NR I/3/2010 - w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielawy (261 KB)

UCHWAŁA NR I/2/2010 - w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bielawy (177 KB)

UCHWAŁA NR I/1/2010 - w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielawy (163 KB)

UCHWAŁA NR L/222/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bielawy zabudowanej nieruchomości położonej w Bielawach przy ul. Podrzecznej 2 (155 KB)

UCHWAŁA NR L/221/2010 - w sprawie regulaminu targowiska w Bielawach (465 KB)

UCHWAŁA NR L/220/2010 - w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz pełnej szczegółowości budżetu Gminy Bielawy (708 KB)

UCHWAŁA NR L/219/2010 - w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1179 KB)

UCHWAŁA NR L/218/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (2369 KB)

UCHWAŁA NR L/217/2010 - w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Bielawy (144 KB)

UCHWAŁA NR L/216/2010 - sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (946 KB)

UCHWAŁA NR L/215/2010 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (281 KB)

UCHWAŁA NR L/214/2010 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r. (150 KB)

UCHWAŁA NR XLIX/213/2010 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej (228 KB)

UCHWAŁA NR XLIX/212/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (4120 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/211/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (1986 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/210/2010 - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (106 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/209/2010 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (300 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/208/2010 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura” w Łowiczu (270 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/207/2010 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura” w Łowiczu (266 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/206/2010 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura" z siedzibą w Łowiczu (283 KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/205/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Powiatowi Łowickiemu na realizacje projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (166 KB)

UCHWAŁA NR XLVII/204/2010 - sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz pełnej szczegółowości budżetu Gminy Bielawy (754 KB)

UCHWAŁA NR XLVII/203/2010 - w sprawie realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 projektu pt.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budowa zakładu zagospodarowania odpadów" umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego z numerem IPI/146/2007 (329 KB)

UCHWAŁA NR XLVII/202/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (694 KB)

UCHWAŁA NR XLVI/201/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki „Rynek Rolny Ziemi Łowickiej” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łowiczu (136 KB)

UCHWAŁA NR XLVI/200/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (2223 KB)

UCHWAŁA NR XLVI/199/2010 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (170 KB)

UCHWAŁA NR XLV/198/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (2780 KB)

UCHWAŁA NR XLI/197/2010 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

UCHWAŁA NRXLIV /196/ 2010 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 

UCHWAŁA NR XLIV/195/2010 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (3028 KB)

UCHWAŁA NR XLIV/194/2010 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

UCHWAŁA NR XLIV/193/2010 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu (151 KB)

UCHWAŁA NR XLIV/192/2010 - zmieniająca uchwałę Nr XXVII/107/2008 Rady Gminy Bielawy z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bielawy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (164 KB)

UCHWAŁA NR XLIV/191/2010 - w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetuGminy Bielawy za 2009 rok

UCHWAŁA NR XLIII/190/2010 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok (4294 KB)

UCHWAŁA NR XLIII/189/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielawy (159 KB)

UCHWAŁA NR XLIII/188/2010 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu (148 KB)

UCHWAŁA NR XLIII/187/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku (31 KB)

UCHWAŁA NR XLII/186/2010 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

UCHWAŁA NR XLII/185/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Bielawy.

UCHWAŁA NR XLII/184/2010 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Bielawy dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (60 KB)

UCHWAŁA NR XLII/183/2010 - w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010rok.

UCHWAŁA NR XLI/182/2010 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu (42 KB)

UCHWAŁA NR XLI/181/2010 - w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Bielawy dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

UCHWAŁA NR XLI/180/2010 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobota (6232 KB)

UCHWAŁA NR XLI/179/2010 - sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 (158 KB)

UCHWAŁA NR XLI/178/2010 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok (280 KB)

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 1

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 2

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 3

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 4

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 4a

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 5

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 6

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 7

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 8

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 9

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 10

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 11

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - tabela nr 12

UCHWAŁA NR XLI/177/2010 - informacja

 

Liczba odwiedzin : 1450
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2010-05-21 15:25:33
Czas publikacji: 2015-12-22 12:02:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak